7104 Sayılı Yasanın Getirdikleri (KDV ve Diğer Kanunlar)

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda önemli değişiklikler yapan “7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 06.04.2018 tarihli 30383 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kanun yürütme ve yürürlük maddeleri hariç 28 maddeden oluşmakta olup bu maddelerden 21’i vergi düzenlemelerine ilişkindir.

** ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE KDV MATRAHI **
7104 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin beşinci fıkrasına eklenen cümle ile, arsa karşılığı inşaat işlerinde, arsa sahibi tarafından müteahhide yapılan teslimin, arsanın tamamı yerine, müteahhide kalacak konut veya iş yerlerine isabet eden arsa payı itibarıyla gerçekleştiği, müteahhit tarafından yapılan işlemin de arsa payına karşılık, konut veya işyeri teslimi olduğu hükme bağlanmıştır.

Burada en önemli değişiklik, arsa sahibinin bundan böyle, müteahhide kalan konut ve işyerlerine isabet eden arsa payı için KDV ihtiva eden fatura düzenleyecek olmasıdır. Yapılan düzenlemeyle, arsa karşılığı inşaat işleri iki ayrı teslim olarak tanımlanmakta, vergilemede en önemli sorunlardan birisi olan emsal bedel tespit sorunu çözüme kavuşturulmuştur.

** KDV MÜKELLEFLERİNİN TANIMINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMİŞTİR **
7104 sayılı Kanunun 2’nci maddesiyle 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ç) bendiyle müzayede suretiyle yapılan satışlarda KDV mükellefinin müzayedeyi düzenleyenler (icra daireleri, mahkeme satış memurlukları vb.) olduğu hususu lafız olarak açıkça Kanuna eklenmiştir. Böylece icra yoluyla yapılan satışlarda verginin mükellefinin, satışı gerçekleştiren icra müdürlükleri, mahkeme satış memurlukları olduğu hususu netliğe kavuşturulmuştur.

İcra Müdürlükleri ve mahkeme satış memurlukları, müzayede mahallinde yaptıkları satışlar nedeniyle hesaplanan katma değer vergisini, en geç ilgili mevzuatı uyarınca bedelin tahsil edildiği tarihi izleyen günün mesai saati bitimine kadar 5 No’lu KDV Beyannamesi yetki bölgelerinde bulunan vergi dairesine beyan edip ödeyeceklerdir.

7104 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi değiştirilerek, fazla veya yersiz ödenen verginin iade edilebilmesi için, alıcı ve satıcı tarafından beyanların düzeltilmesi ve fazla veya yersiz hesaplanan verginin satıcı tarafından alıcıya geri verilmesinin şart olduğu; idare tarafından yapılacak iadenin fazla veya yersiz hesaplanan verginin Hazineye ödenen kısmı ile sınırlı olacağı hususuna Kanun lafzında açıkça yer verilmiştir.

Görüldüğü üzere, fazla veya yersiz hesaplanan KDV nedeniyle vergi dairesi tarafından yapılacak olan iade tutarı, Hazineye ödenen tutarla sınırlı tutulmuştur. Yapılan düzenleme, 06.04.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

** GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA VEYA BUNLARIN DEPOLARINA YAPILAN TESLİMLER **
7104 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 12 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine eklenen ibarelerle 4458 sayılı Gümrük Kanununun 95 inci maddesinin birinci fıkrasına göre faaliyette bulunan gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına yapılan teslimler, ihracat teslimi sayılmak suretiyle KDV den istisna edilmiştir.

** BAZI İŞLEMLER TAM İSTİSNA KAPSAMINA ALINMIŞTIR **
7104 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına (k), (l) ve (m) bentleri eklenmiştir. Yapılan düzenlemeyle,

Bağışlanmak üzere yapılan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi ibadethaneler, Diyanet İşleri Başkanlığı denetimine tabi yaygın din eğitimi verilen tesisler, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetler tam istisna kapsamına alınmıştır. Böylece, sayılan kuruluşlara bağış yapacak hayırseverlerin, bağışlanacak tesisler nedeniyle yüklenecekleri maliyet azaltılmıştır.
Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere münhasıran sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde verilen koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri tam istisna kapsamına alınmıştır.
4691 sayılı Kanun kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, 5746 sayılı Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 6550 sayılı Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında; Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri tam istisna kapsamına alınmıştır.
Yapılan düzenlemeler 01.06.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

** BAZI İŞLEMLER KISMİ İSTİSNA KAPSAMINA ALINMIŞTIR **
7104 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (c), (g) ve (o) bentleri değiştirilerek, (ö) bendi ilave edilerek yapılan düzenlemeyle,

a-Adi Ortaklıkların Sermaye Şirketine Dönüşmesi İşlemleri Kısmi İstisna Kapsamına Alınmıştır.

Kurumsallaşmanın teşvik edilmesi amacıyla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde sayılan şartları sağlamak kaydıyla adi ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi işlemleri istisna kapsamına alınmıştır.

b-Konfeksiyon Sektöründe Ortaya Çıkan Kırpıntı Teslimleri İstisna Kapsamına Alınmıştır.

Konfeksiyon sektöründe ortaya çıkan, aynen veya onarılmak suretiyle kullanılması mümkün olmayan kırpıntıların teslimi vergiden istisna edilmiştir.

c- Gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri istisna kapsamına alınmıştır.

Gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda, ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri istisna kapsamına alınmıştır.

Yapılan düzenlemeler 01.06.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

** KDV MÜKELLEFİ OLAMAYANLARDAN ALINAN İKİNCİ EL OTO ALIM SATIMLARINDA ÖZEL MATRAH UYGULAMASI **
7104 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına (e) bendinden sonra gelmek üzere (f) bendi eklenmiştir. Yapılan düzenlemeyle, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, mükellef olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında alınanlar dahil) satın alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satışa konu edilen ikinci el motorlu kara taşıtı tesliminde özel matrah uygulaması getirilmiştir.

Bu satış işleminde KDV matrahı, ikinci el otonun alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olacaktır.

** KDV MÜKELLEFİ OLAMAYANLARDAN ALINAN TAŞINMAZ ALIM SATIMLARINDA ÖZEL MATRAH UYGULAMASI **
7104 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına (e) bendinden sonra gelmek üzere (f) bendi eklenmiştir. Yapılan düzenlemeyle, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, mükellef olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında alınanlar dahil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan taşınmazların tesliminde özel matrah uygulaması getirilmiştir.

Bu satış işleminde KDV matrahı, taşınmazın alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olacaktır.

** KAT KARŞILIĞI ARSA TESLİMLERİNDE ARSA SAHİBİNE BIRAKILACAK KONUT VEYA İŞVERENLERİN MALİYET BEDELİNİN TESPİTİNDE ARSA PAYI DİKKATE ALINMAYACAKTIR. **
7104 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 27 inci maddesine eklenen altıncı fıkra ile arsa karşılığı inşaat işlerinde, teslime konu olan arsa payı ile konut veya işyerlerinin bedelinin tespitinde, müteahhit tarafından arsa sahibine bırakılan konut veya işyerlerinin Vergi Usul Kanununun 267 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ikinci sıradaki maliyet bedeli esasına göre belirlenen tutar olacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre, arsa sahibine kalacak konut veya işyerlerine ilişkin arsa payının müteahhide devri söz konusu olmadığından, arsa sahibine bırakılacak konut veya işyerlerinin maliyet bedelinin tespitinde bu arsa payının dikkate alınmaması gerekmektedir.

** İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE SONRADAN ORTAYA ÇIKAN GİDERLER DOLAYISIYLA YÜKLENİLEN KDV’NİN İADE HESABINA DAHİL EDİLMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR. **
7104 sayılı Kanunun 8 nci maddesiyle 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde” ibaresi madde metninden çıkarılarak, indirimli orana tabi teslim ve hizmetler nedeniyle teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminden sonra ortaya çıkan giderler veya yapılan iskontolar dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin iade hesabına dahil edilmesi imkânı getirilmiştir.

** KDV İNDİRİMİ HAKKI VERGİYİ DOĞURAN OLAYIN VUKU BULDUĞU TAKVİM YILINI TAKİP EDEN TAKVİM YILI SONUNA KADAR KULLANILABİLECEKTİR. **
7104 sayılı Kanunun 8 nci maddesiyle 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikle, indirim hakkının, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı sonuna kadar kullanılabilmesi imkânı getirilmiştir.

Yapılan düzenleme 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Örneğin; 2019 yılına ait bir faturanın KDV’si 31.12.2020 tarihine kadar indirim konusu yapılabilecektir

** DEĞERSİZ ALACAKLARA İLİŞKİN KDV’NİN İNDİRİM KONUSU YAPILMASI **
7104 sayılı Kanunun 8 nci maddesiyle 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen dördüncü fıkrayla; Vergi Usul Kanununun 322 nci maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen katma değer vergisi, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde indirim konusu yapılması imkanı getirilmiştir.

Yapılan düzenleme 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

** KISMİ İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN BAZI TESLİM VE HİZMETLER NEDENİYLE YÜKLENİLEN KATMA DEĞER VERGİSİNİN İNDİRİMİNE İMKAN SAĞLANMIŞTIR **
7104 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine eklenen ibarelerle, (d) bendi değiştirilmek suretiyle ve (e) bendi ilave edilmek suretiyle kısmi istisna kapsamında olan bazı teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen katma değer vergisinin indirimine imkan sağlanmıştır. Bu teslim ve hizmetler;

– Özel okul, üniversite ve yüksekokullar tarafından verilen bedelsiz eğitim ve öğretim hizmetleri,

Öğrenci yurtları tarafından verilen bedelsiz yurt hizmetleri,

Kanunların gösterdiği gerek üzerine bedelsiz olarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları,

3065 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları,

Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan demek ve vakıflara bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin teslimi,

Yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilik ve konsoloslukları ile yabancı hayır ve yardım kurumlarına, 3065 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapacakları teslim ve hizmetlere ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetler,

Tescilli taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerine münhasır olmak üzere, bu projelendirmelerden yararlananlara verilen mimarlık hizmetleri ile projelerin uygulanması kapsamında yapılacak teslimler,

Serbest bölgelerde verilen hizmetler ile serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri

Gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda, ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri,

nedeniyle yüklenilen katma değer vergisinin indirimine imkan sağlanmıştır.

Yapılan düzenleme 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

** FAYDALI ÖMRÜNÜ TAMAMLAYIP ZAYİ OLAN ATIKLARA İLİŞKİN YÜKLENİLEN KDV  **
7104 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine eklenen ibareyle Vergi Usul Kanununun 315 inci maddesine göre Maliye Bakanlığınca belirlenen faydalı ömürlerini tamamladıktan sonra zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen katma değer vergisinin tamamı ile faydalı ömrünü tamamlamadan zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen katma değer vergisinin kullanılan süreye isabet eden kısmının indirimine imkan sağlanmıştır.

** TRANSFER FİYATLAMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ OLARAK DAĞITILAN KAZANÇLARA İLİŞKİN BEYAN EDİLEREK ÖDENEN KDV NİN İNDİRİM KONUSU YAPILMASI İMKANI **
7104 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi değiştirilmek suretiyle transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlara ilişkin ithalde veya sorumlu sıfatıyla ödenen katma değer vergisinin yanı sıra Türkiye’deki işlemler nedeniyle satıcıya ödenen ve satıcı tarafından da ilgili vergilendirme döneminde beyan edilerek ödenen katma değer vergisinin alıcı tarafından indirilmesi imkanı sağlanmıştır.

** DEĞERSİZ HALE GELEN ALACAKLARA İLİŞKİN ALICI TARAFINDAN ÖDENMEYEN KATMA DEĞER VERGİSİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILMASI İMKANI **
7104 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına ilave edilen (e) bendiyle Vergi Usul Kanununun 322 nci maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin alıcı tarafından ödenmeyen katma değer vergisinin satıcı tarafından indirim konusu yapılması imkanı getirilmiştir.

Yapılan düzenleme 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

** İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER NEDENİYLE YÜKLENİLEN VE İNDİRİM YOLUYLA GİDERİLEMEYEN KATMA DEĞER VERGİSİNİN İADESİNİN TALEP EDİLEBİLECEĞİ SÜRE 2 YILLA SINIRLANDIRILMIŞTIR.**
7104 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 32 nci maddesinin birinci fıkrasına eklenen ibareyle iade hakkı doğuran işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin iadesinin talep edilebileceği süre, işlemin gerçekleştiği 2 yıl olarak belirlenmesi, dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonu olarak belirlenmiştir.

Yapılan düzenleme 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

** DOĞRUDAN İHRACAT YAPAN İMALATÇILARA, İHRACAT BEDELİNİN BELLİ BİR ORANI KADAR KDV’Yİ İADE ALABİLMESİ İMKÂNI **
7104 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 32 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan ibare değişikliğiyle ibareyle imal ettikleri malları bizzat ihraç eden imalatçılara, yüklenilen katma değer vergisi yerine sektörler itibarıyla ihracat bedelinin belli bir oranına kadar iade yaptırabilme hususunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.

Mükelleflerin belge bazlı yüklenilen KDV listesini hazırlamaları hem iş yükü hem de zaman kaybına sebebiyet vermektedir. Maliye Bakanlığının bu yetkisini kullanacağı sektörlerde faaliyet gösteren imalatçı mükellefler, doğrudan ihracat işlemleriyle ilgili olarak yüklendikleri katma değer vergisini hesaplamak zorunda kalmayacaktır.

Yapılan düzenleme 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

** İADESİ TALEP EDİLMEYEN KATMA DEĞER VERGİSİNİ KURUM MATRAHININ TESPİTİNDE GİDER OLARAK YAZDIRMA KONUSUNDA BAKANLAR KURULUNA YETKİ VERİLDİ **
7104 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasına eklenen ibareyle süresi içinde iadesi talep edilmeyen katma değer vergisini gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak yazdırma ve iade hakkı doğuran işlemlerle ilgili iade talebinde bulunulabilecek asgari tutarı belirleme hususlarında Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir.

** MÜKELLEFLERİN VERGİSEL UYUM SEVİYELERİNE GÖRE FARKLI İADE YÖNTEMLERİ **
7104 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 36 ncı maddesine eklenen ikinci fıkrayla, Vergisel uyum düzeyi yüksek mükelleflerin iade işlemlerinin kolaylaştırılması, vergisel uyum düzeyi düşük olan riskli mükelleflerin iade işlemlerinin ise daha detaylı kontrol edilebilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesi konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.

** HASILAT ESASLI VERGİLEME SİSTEMİ **
7104 sayılı Kanunun 12 inci maddesiyle 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen 38 inci maddeyle hasılat esaslı KDV sistemi getirilmiştir. Buna sisteme göre;

Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen sektör ve meslek grupları kapsamındaki gelir vergisi mükelleflerince ödenmesi gereken katma değer vergisi, indirilecek katma değer vergisi ile ilişkilendirilmeksizin, alıcılardan tahsil edilen katma değer vergisi dahil toplam hasılata sektör bazında belirlenen oranın uygulanması suretiyle hesaplanacaktır.

Bu mükellefler kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisini ve hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre beyan ederek ödedikleri katma değer vergisini kazancın tespitinde işlemin mahiyetine göre gider veya maliyet, yaptıkları teslim ve hizmetler dolayısıyla hesapladıkları katma değer vergisini kazancın tespitinde gelir olarak dikkate alacaktır.

Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen sektörler ve meslek grupları kapsamında yer almak kaydıyla mesleki kazancı serbest meslek kazanç defterine, ticari kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilen mükelleflerden tercih edenlerin bu sisteme geçebilecek ve sisteme geçenler en az 2 yıl süreyle bu sistemde kalacaklardır.

Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinden, yıllık iş hacimleri ikinci sınıf tüccarlar için belirlenen ilgili haddin iki katına kadar olanları hasılat esaslı vergilendirme usulü kapsamına alma konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir.

Yapılan düzenleme 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

** İŞLETME HESABI DEFTERİ TUTANLARIN KDV ÖDEME SÜRELERİ **
7104 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun beşinci fıkrasında yapılan ibare değişikliğiyle; işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin ödemeleri gereken katma değer vergisinin ödeme zamanını, beyannamenin verildiği ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar uzatma konusunda Maliye Bakanlığına, yetki verilmiştir.

Yapılan düzenleme 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

** OYUN YAZILIMLARI İSTİSNA KAPSAMINA ALINMIŞTIR **
7104 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, teknoloji geliştirme bölgesinde ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunanların bu bölgelerde ürettikleri oyun yazılımları istisna kapsamına dahil edilmiştir.

Ayrıca 3065 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında KDV’den istisna edilen işlemler nedeniyle yüklenilen vergilerin indirimine imkan tanınmıştır.

Yapılan düzenleme 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

** TAKSİ, DOLMUŞ, MİNİBÜS VE UMUM SERVİS ARAÇLARINA AİT TİCARİ PLAKALARIN SATIŞINDAN DOĞAN KAZANÇLAR İÇİN İSTİSNA UYGULAMASI **
7104 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan ibare değişikliğiyle, taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların elden çıkarılmasından doğan kazançların tamamı gelir vergisinden istisna edilmiştir.

** 06.04.2018 TARİHİNDEN ÖNCE TAKSİ, DOLMUŞ, MİNİBÜS VE UMUM SERVİSLERE AİT TİCARİ PLAKALARINI SATANLAR İÇİN AF UYGULAMASI **
7104 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 88 inci maddeyle Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servislere ait ticari plakaların, bu maddenin yürürlük tarihinden önce elden çıkarılmasından doğan kazanç ve işlemlerle ilgili olarak vergi incelemeleri veya takdir işlemlerine istinaden herhangi bir vergi tarhiyatı yapılmayacağı, vergi cezası kesilmeyeceği yönünde af düzenlemesi yapılmıştır.

Ticari plakalara yönelik 06.04.2018 tarihinden önce önce yapılmış olan tarhiyatlardan ve kesilmiş cezalardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçileceği, tahakkuk eden tutarlar terkin edileceği, tahsil edilen tutarların ise iade edilmeyeceği yönünde af düzenlemesi yapılmıştır.

** VERGİ İNCELEME SÜRELERİ YENİDEN BELİRLENMİŞTİR **
7104 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 140 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi değiştirilmek suretiyle vergi inceleme süreleri yeniden belirlenmiştir. Bu düzenlemeye göre incelemeye başlanıldığı tarihten itibaren,

Tam inceleme yapılması halinde en fazla 1 yıl,
Sınırlı inceleme yapılması halinde en fazla 6 ay,
Katma değer vergisi iade incelemelerinde ise en fazla 3 ay
içinde incelemenin bitirilmesi esastır.

Bu süreler içinde incelemenin bitirilememesi halinde;

Tam inceleme yapılması halinde en fazla 6 ay,
Sınırlı inceleme yapılması halinde en fazla 6 ay,
Katma değer vergisi iade incelemelerinde ise en fazla 2 ay
uzatılabilir. Bu durumda, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların bağlı olduğu birim tarafından incelemenin bitirilememe nedeninin yazılı olarak mükellefe bildirilmesi gerekmektedir.

Bu düzenlemeler 01.01.2019 tarihinden sonraki vergilendirme dönemlerine ilişkin yapılacak incelmelerde uygulanmak üzere 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

** SMMM’LERE KDV İADE RAPORU DÜZENLEYEBİLME İMKANI **
7104 sayılı Kanunun 20 inci maddesiyle 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 256 ncı maddesinin son cümlesi değiştirilmek suretiyle ve 7104 sayılı Kanunun 23 inci maddesiyle 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa 8/A maddesi eklenmek suretiyle serbest muhasebeci mali müşavirlere KDV İade Raporu düzenleyebilme imkanı getirilmiştir.

Yapılan düzenlemeyle, SMMM’lere beyannamelerini imzaladıkları dönem ve mükelleflerle sınırlı olmak kaydıyla, KDV iade rapor düzenlettirmeye, bu kapsamda rapor düzenleyecek serbest muhasebeci mali müşavirlerde aranacak nitelik ve şartlar ile rapor düzenlenebilecek iade türlerini ve azami iade tutarlarını tespite ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.

Yapılan düzenleme 06.04.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

** TAKSİ, DOLMUŞ, MİNİBÜS VE UMUM SERVİS PLAKALARI ALIM SATIMINA BİNDE 30 ORANINDA HARÇ NOTER HARCI ALINACAKTIR **
7104 sayılı Kanunun 20 inci maddesiyle 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (2) sayılı Tarifenin “I. Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar:” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasına son paragraftan önce “Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devrine ilişkin işlemlerde, alım satım bedeli üzerinden (Alınacak harcın miktarında bu fıkrada düzenlenen üst sınır dikkate alınmaz) (Binde 30)” ibaresi eklenmiştir.

Bu düzenlemeyle taksi, dolmuş, minibüs, umum servis araçlarına ait ticari plakaların devrine ilişkin işlemlerde alım satım bedeli üzerinden binde 30 oranında noter harcı alınacaktır.

Yapılan düzenleme 06.04.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

** GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YAPILAN TESLİMLERDE KDV VE ÖTV İSTİSNASI **
7104 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa “İhracat istisnası” başlıklı 5. maddesinde yapılan değişiklikle; Kanun’a ekli (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların, Gümrük Kanunu’nun 95. maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre faaliyette bulunan gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına teslimi ÖTV’den istisna edilmiştir.

Diğer taraftan ihraç edilen veya söz konusu gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına teslim edilen malların alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve beyan edilen ÖTV’nin ihracatçıya veya gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına mal teslim edenlere iade edileceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Maliye Bakanlığına bu mallara ait ÖTV’nin iadesine ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda yetki verilmiştir.

Yapılan bu düzenleme 01.06.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

[Toplam:1    Ortalama:5/5]


WhatsApp chat